Personalpolicy

Personalpolicy
För att uppnå ett bra genomfört arbete krävs en engagerad och kunnig personal.

Vi erbjuder våra anställda stimulerande arbetsuppgifter och ett aktivt deltagande i utveckling av vår förmåga.

Vi utför årliga utvecklingssamtal som grund för våra utvecklingsinsatser.
Medarbetarnas förmåga och ambition till vidareutveckling tillvaratas.

Nya medarbetare introduceras och går första tiden parallellt med en erfaren person.

Genom personalplanering bemannar vi våra uppdrag så att kompetens och resurser finns att tillgå.

Genom kontinuerlig uppföljning och dialog stimuleras medarbetarna till kompetensutveckling som gynnar såväl företaget som den enskilde medarbetaren.

Kompetens
Vår kompetens består av kvalificerad personal för de uppdrag som vi utför. Vår förmåga finns presenterad i form av en kompetensmatris som innefattar formell utbildning, yrkeserfarenhet och särskilda kvalifikationer.

I samband med anställning arkiveras medarbetarens persondata, referenser och utbildningsdokumentation. Vidare uppdateras kompetensmatris efter kvalificering av medarbetare utifrån aktuella kompetenskrav.

Under faser med behov av kortsiktig förstärkning anlitas tillfällig personal. Krav på kompetens inom området och praktisk färdighet klargörs. Introduktion av nyanställda och tillfällig personal sker av ansvarig chef.

Kvalificering av personal bygger på branschens kompetenskrav för att genomföra olika typer av uppdrag.

Kompetensutveckling
Inom ramen för vår verksamhetsutveckling ingår utveckling av vår egen förmåga genom utbildning om ny teknik, material och arbetssätt.

Behovet av interna och externa utbildningsinsatser bedöms årligen för hela personalgruppen eller enskilda medarbetare. Utbildningsbehovet insamlas genom de årliga utvecklingssamtalen samt nya kundkrav mm.