Alkohol- och drogpolicy

Vi har alla ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö och en effektiv och säker arbetsplats. Alkohol och droger går inte att förena med arbete.

Vårt mål är:

– att ha en för alla god fysisk och psykisk arbetsmiljö
– att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
– att förebygga uppkomst av alkohol- och drogmissbruk
– att aktivt hjälpa den som har missbrukarproblem
– att all verksamhet, skall vara fri från bruk av narkotika och anabola steroider
– att genom klara regler och ökad kunskap motverka fördomar och negativa attityder så att hjälpinsatser inte fördröjs
– att alla aktivt skall delta i detta viktiga arbete

Trafiksäkerhetspolicy
I vår verksamhet ingår transporter som en del i vår arbetsmiljö.
Trafiksäkerhet kräver därför extra uppmärksamhet.

Den som framför fordon i arbetet skall ha behörighet för aktuell fordonstyp och innan start av fordon förvissa sig om fordonets skick.

Vi framför våra fordon enligt gällande trafikbestämmelser och ser bilkörningen som en viktig arbetsuppgift för egen och andras säkerhet.

Under färd i fordon undviker vi samtal i mobiltelefon. Då så inte kan undvikas använder vi handsfree.